Banu Bayıker

Blog

Banka Çalışanının Trafik Kazası Geçirmesi İş Kazası Olarak Kabul Edilir

T.C.
YARGITAY
10 HUKUK DAİRESİ
E. 2022/13422
K. 2023/1213
T. 15.2.2023
DAVA : Taraflar arasındaki iş kazasının tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince
davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararın davalılar vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf istemlerinin esastan reddine
karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul
eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi ...
tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : I. DAVA
Davacı vekili; davacının, Akbank ... Şubesi'nde Kobi Miy olarak çalıştığı dönemde 28.08.2013 tarihinde kendisine ait ... plakalı
araç ile görev sırasında trafik kazası geçirdiğini ve kaza nedeniyle vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini, Akbank
Mensupları Tekaüt sandığı Vakfına 09.11.2016 tarihli dilekçeyle başvurduğunu ancak herhangi bir cevap verilmediğini
belirterek davacının 28.08.2013 tarihinde geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP
Davalı ... Mensupları Tekaüt Sandığı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın süresi içerisinde açılmadığını, davacının iş
kazası geçirdiğine yönelik işveren tarafından kendilerine herhangi bir bilgi belge gönderilmediğini ve yapılan bir başvuru
olmadığından herhangi bir işlem yapılmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; kazaya davacının kendisinin sebebiyet verdiğini, kazayla ilgili kendilerine bilgi
verilmediğini, davada hukuki yararı olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesi'nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacının mesai bitiş saati olan 18.00'dan sonra bir çok
kere fazla mesaiye kaldığının hatta kaza haftasında da kredi başvuru girişi nedeniyle fazla mesaiye kaldığının tespit edilmesi,
dinlenen tanık beyanları, davacının ziyaretleri için banka tarafından toplu taşıma kartı için yapılan ödeme dekontu yada taksi
ücreti pusulasının bulunmaması dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesi'nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılar vekilleri istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Davalı .... Mensupları Tekaüt Sandığı vekili istinaf dilekçesinde özetle; söz konusu kaza ile ilgili kaza yerinde tutulan bir kaza
tutanağının mevcut olmadığını, hükme esas alınan bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edilmediğini, kaza sonrası davacının, 3
iş günü içinde kolluk kuvvetlerine ve SGK'ya durumu bildirmediğini, kazanın müşteri ziyareti dönüşü olduğu hususunun da ne
bankaya ne de kendilerine bildirilmediğini, iş akdi fesih edildikten sonra ikame edildiğini, söz konusu kazanın çalışma saatleri
dışında olduğunu, davacının SGK'dan iş göremezliğe ilişkin herhangi bir talebinin de bulunmadığını, davanın reddi gerektiğini
ileri sürmüştür.
Davalı .... vekili istinaf dilekçesinde özetle; kaza ile ilgili kaza yerinde tutulan bir kaza tutanağının mevcut olmadığını, kaza
sonrası 3 iş günü içinde kolluk kuvvetlerine ve SGK'ya durumun bildirilmediğini, kazanın müşteri ziyareti dönüşü olduğu
hususunun da ne bankaya ne de kendilerine bildirilmediğini, iş akdi fesih edildikten dava sonra ikame edildiğini, söz konusu
kazanın çalışma saatleri dışında olduğunu, davacının SGK'dan iş göremezliğe ilişkin herhangi bir talebinin de bulunmadığını,
yerel mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmüştür.
C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesi'nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararında, "...24.08.2004-23.08.2016 tarihleri arasında davalı ....
Tekaüt Sandığı'na tabi olarak Akbank ... Şubesi iş yerinde çalışan davacının, 28.08.2013 tarihinde kendisine ait araç ile görevi
kapsamında ... isimli müşteriyi ziyarete gittiği, ziyaret dönüşü yaralanmasına neden olan trafik kazasını geçirdiği, dava konusu
olayın iş kazası niteliğinde olduğu..." gerekçesiyle davalılar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesi'nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılar vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Davalı .... Mensupları Tekaüt Sandığı vekili temyiz dilekçesinde; istinaf dilekçesinde ileri sürülen gerekçeleri tekrar ederek
kararın bozulmasını talep etmiştir.
Davalı .... vekili temyiz dilekçesinde; istinaf dilekçesinde ileri sürülen gerekçeleri tekrar ederek kararın bozulmasını talep
etmiştir.
C. Gerekçe
1 Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, davacının 28.08.2013 tarihinde geçirdiği kazanın 5510 Sayılı Kanun kapsamında iş kazası sayılıp sayılamayacağı
noktasında toplanmaktadır.
2 İlgili Hukuk
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 Sayılı Kanun) 369 maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 maddeleri,
5510 Sayılı Kanun'un 13 maddesi
3 Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 Sayılı Kanun'un 371 maddesinde yer alan sebeplerden
birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2 Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması
gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen
gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalılar vekilleri tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın
bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 Sayılı Kanun'un 370 maddesinin birinci fıkrası uyarınca
ONANMASINA,
Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 15.02.2023 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

 

Hemen Ara Whatsapp